Cebula Suszona

Cebula jest nieodzownym składnikiem niezliczonej liczby potraw, pochodzących z praktycznie każdej kuchni na świecie. Warzywo to jest używane na co dzień, dlatego jeżeli od czasu do czasu chcemy uniknąć łez i przykrego zapachu przy krojeniu, wysuszona cebula w kawałkach jest świetnym zamiennikiem, który na pewno nie pogorszy smaku żadnej potrawy. Cebula jest  tak popularna, nie tylko dzięki temu, że wzbogaca każde danie swoim smakiem i aromatem, ale także ze względu na swoje walory zdrowotne.

Jest ona niezwykle bogatym źródłem witamin, mikro- i makroelementów. Zawiera ona takie składniki mineralne, jak fosfor, siarka, cynk, krzem. Dzięki temu warzywo to podnosi odporność organizmu na różne infekcje i choroby, poprawia trawienie i działa przeciw zaparciom, obniża cholesterol i poziom cukru oraz przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Warto wiedzieć, że wywar z cebuli zalecany jest w chorobach reumatycznych, a  wąchanie surowej cebuli odkaża zakatarzony nos i drogi oddechowe.

Ce­bu­la to jedno z naj­star­szych wa­rzyw zna­nych czło­wie­ko­wi. Na jej wy­jąt­ko­wych wła­ści­wo­ściach po­zna­no się już 5 tys. lat temu. Sta­ro­żyt­ni uwiel­bia­li ce­bu­lę nie tylko za smak, ale też wszech­stron­ne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Do­ce­nia­no jej an­ty­bak­te­ryj­ne dzia­ła­nie, ce­bu­lę sto­so­wa­no nawet jako afrodyzjak. Współ­cze­sna nauka po­twier­dzi­ła wiele zdro­wot­nych zalet tego wa­rzy­wa. Swoje zdro­wot­ne od­dzia­ły­wa­nie na or­ga­nizm ce­bu­la za­wdzię­cza obec­no­ści m.​in.witaminy C, A, wi­ta­min z grupy B, fos­fo­ru, że­la­za, wap­nia, olej­ków ete­rycz­nych i oczy­wi­ście związ­ków siar­ki. Jest bo­ga­tym źródłem przeciwutelniaczy.

Syrop z cebuli wzmacnia odporność i pomaga w leczeniu przeziębienia i grypy, natomiast wąchanie surowego warzywa odkaża zakatarzony nos i drogi oddechowe. Okłady z cebuli są stosowane przy leczeniu wrzodów na skórze, oparzeń, zapaleń żylaków oraz innych zmian na skórze, a wyciąg z cebuli jest składnikiem wielu preparatów o działaniu przeciwtrądzikowym.

Związ­ki siar­ki obec­ne w ce­bu­li ob­ni­ża­ją po­ziom trigli­ce­ry­dów, pod­no­sząc jedno­cze­śnie stę­że­nie “do­bre­go” cho­le­ste­ro­lu HDL. Dzięki zawartej w niej kwercetynie, cebula ma działanie antynowotworowe (prze­ciw­u­tle­nia­cze chro­nią or­ga­nizm przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, które przy­czy­nia­ją się do po­wsta­nia no­wo­two­rów). Z uwagi na wysoką zawartość witaminy C, która ułatwia przyswajanie żelaza, warzywo to może przeciwdziałać niedokrwistości. Ponadto, dzięki obecności fosforu, wapnia, krzemu i siarki ma ona zbawienny wpływ na stawy oraz wspomaga dietoprofilaktykę osteoporozy.